Ochrana osobných údajov na stránke www.kurzovyporadca.sk

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia návštevníkov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami návštevníkov stránky zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) od 25. 05. 2018 má Prevádzkovateľ SLFMD s.r.o. ako prevádzkovateľ  osobných údajov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) povinnosť plniť si svoju oznamovaciu/informačnú povinnosť voči dotknutej osobe v súlade s článkom 13 Nariadenia GDPR a v súlade s ustanovením §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť FA Consulting s. r. o., so sídlom Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4 034 01 Ružomberok, IČO: 53 266 731, DIČ: 2121327923, IČ DPH: SK2121327923, zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka 77244/L, ktorá používa informačný systém iOS, Email: adrianftacik@gmail.com, tel. č.: +421 902 286 947.

2. Ochrana osobných údajov

2.1 Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zabezpečujúce bezpečné spracúvanie osobných údajov a zobral do úvahy dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

2.2. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

2.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.4 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

2.5 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivírovej ochrany, SSL protokol). Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

2.6 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.

Príjemcami môžu byť len: k osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa (momentálny počet je 0), ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa – napr. dodávatelia a účtovnícke spoločnosti, advokátske spoločnosti, daňový poradcovia, finančné spoločnosti a podobne.

Účel spracúvania osobných údajov: vytváranie databázy – informačného systému klientov na účel prevádzkovania it služieb Prevádzkovateľa.

Zverejňovanie: Osobné údaje nebudú zverejnené. V prípade, že by osobné údaje obsiahnuté v zmluve mali byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, bude dotknutá osoba vopred pred poskytnutím súhlasu informovaná.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii: Osobné údaje nebudú do tretích krajín ani medzinárodných organizácii posielané.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

meno, priezvisko, trvalý pobyt/bydlisko, obchodný názov, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom  a dotknutou osobou a po dobu 10 rokov po jeho skončení. 

3. Vaše práva

3.1 Máte práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR), najmä

1) prístup k osobným údajom – právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame

2) opravu –  prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili

3) odvolanie súhlasu – V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním

4)  vymazanie osobných údajov – Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5) obmedzenie spracovania osobných údajov – Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov

6) právo na prenosnosť osobných údajov – V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

7) právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220

tel. č.: +421/2/3231 3220

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii.

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa.  Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatne.

3.5 Jednotlivé práva  si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu adrianftacik@gmail.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

4. IP adresy, cookies, Google Analytics, FB Pixel a AdWords a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.

IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese a o type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto webovej stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame. Vaša IP adresa nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť.

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z účtu sú súbory cookies odstránené.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics, facebook pixel, text manager a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí. 

4.5 Google Analytics je softvérový nástroj od spol. Google, Inc, ktorý umožňuje sledovať pohyb na web stránke a jej návštevnosť. Umožňuje zistiť odkiaľ používatelia prišli na web, čo robili v priebehu jeho prehliadania až po detailné informácie o užívateľoch.

4.6 Google Ads predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Do tohto systému je zaradený vyhľadávač Google, partneri siete (ľudia, ktorý majú na svojich stránkach umiestnenú reklamu prostredníctvom Google AdSense) a YouTube. Je to vlastne samoobslužný reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov.

4.7 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Znenie tohto dokumentu je účinné od 4.11.2021.