Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je (FA Consulting s.r.o. , so sídlom Nábrežie M.R. Štefánika 1685/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 53266731, DIČ: 2121327923, IČ DPH: SK 2121327923, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka 75616/L a kupujúcim.). Firma FA Consulting s.r.o. je platcom DPH.

Obchodný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1.

1.2 Všeobecné podmienky a definícia pojmov

Poskytovateľ sa zaoberá poradenskou činnosťou v oblasti tipovania a vyhodnocovania športových udalostí, projekt bude fungovať na doméne www.kurzovyporadca.sk.   Neposkytujeme žiadnu možnosť on-line stávkovania, sme iba spoločnosť, ktorá ponúka tipy na športové udalosti, ktoré majú informatívny charakter.  

Internetová stránkaznamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb uživateľom.

Spotrebiteľská zmluva je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Poskytovateľ(dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva služby alebo s tým súvisiaci tovar a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ(kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom pripísania celej kúpenej ceny na účet poskytovateľa a potvrdením poskytovateľa o zaevidovaní platby. Od tohto momentu medzi poskytovateľom a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

Nákupný košíkznamená časť internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby.

Prístupové údajena rezerváciu je povinné vyplniť meno a priezvisko kupujúceho, email a telefónne číslo kupujúceho.

Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy informačného systému a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní

Užívateľznamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva rezervačný systém na internetovej stránke poskytovateľa

Popis služieb, ktoré budú dostupné na zakúpenie na e-shope www.kurzovyporadca.sk 

MEGA BALÍK – Služba má platnosť 30 dní. Klient služby MEGA BALÍK počas spolupráce získa 15-25 tipov s priemerným kurzom 1.98 a priemernou úspešnosťou 73% (Počet tipov a úspešnosť je počítaná z dlhodobého hľadiska – čas, ktorý pôsobíme na trhu)

TOP BALÍK – Služba má platnosť 75 dní. Klient služby TOP BALÍK počas spolupráce získa 35-60 tipov s priemerným kurzom 1.98 a priemernou úspešnosťou 73% (Počet tipov a úspešnosť je počítaná z dlhodobého hľadiska – čas, ktorý pôsobíme na trhu)

SÚKROMNÁ SKUPINA – Služba má platnosť 30 dní. Klient služby SÚKROMNEJ SKUPINY počas spolupráce získa 20-35 tipov s priemerným kurzom 2.11 a priemernou úspešnosťou 79% (Počet tipov a úspešnosť je počítaná z dlhodobého hľadiska – čas, ktorý pôsobíme na trhu)

ZLATÝ BALÍK – Služba má platnosť 30 dní. Klient služby ZLATÝ BALÍK počas spolupráce získa 25-35 tipov s priemerným kurzom 2.13 a priemernou úspešnosťou 80% (Počet tipov a úspešnosť je počítaná z dlhodobého hľadiska – čas, ktorý pôsobíme na trhu)

ZLATÝ KURZ – Služba obsahuje 1 tiket, ktorý je vytvorený z 3-6 tipov (zápasov) v celkovom kurze 15+. V prípade, že bude daný tiket neúspešný (ZLATÝ KURZ), tak ponúkame úplne ZDARMA službu TOP BALÍK.

2. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi poskytovateľom a kupujúcim ) sú považované za záväzné.

2.2 Zmluvný vzťah medzi klientom/ záujemcom a Poskytovateľom spravidla vzniká vyplnením a zaslaním formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, email a telefónne číslo) s objednaním príslušného rozsahu služieb. Odoslanie vyplneného formulára sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa a pripísaním celej ceny objednávanej služby na účet poskytovateľa. Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj konkludentným spôsobom, pokiaľ je zo správania a písomných alebo ústnych vyjadrení klienta/záujemcu zrejmé, že si praje, prosí, o poskytnutie služby poskytovateľom. Kupujúcemu a poskytovateľovi tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

2.3 Zaslaním vyplneného formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí.  Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.4  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku. Kupujúci si vyberie prístup k článkom, informáciám, ponukám, prípadne videám poskytovaných registrovaným užívateľom, ktorí si zaplatili prístup. Každý balík obsahuje iný časový prístup, prípadne iný rozsah k vyššie uvedenej databáze.

2.5 Po dokončení rezervácie bude Kupujúcemu bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky vo formáte PDF.

2.6 Komunikácia s klientom je iba prostredníctvom našej FB Stránky Osobný Kurzový Poradca – link https://www.facebook.com/osobnykurzovyporadca, alebo prostredníctvom aplikácie TELEGRAM. Po zrealizovaní platby na našom e-shope www.kurzovyporadca.sk budú klientovi do 24h odoslané všetky potrebné informácie ku spolupráci. Informácie budú klientovi zaslané na e-mail, ktorý zadá pri objednávke.

.

3. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Za poskytovanie služby je kupujúci/záujemca povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky.

3.2 Pokiaľ sa cena prevádza bezhotovostným prevodom, považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ vystaví kupujúcemu pred uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako podklad na úhradu služby. 

3.4 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Poskytovateľom.

3.5. Pokiaľ dôjde k narušeniu funkcionality stránky poskytovateľa, tak o dobu nefunkčnosti stránky sa predlžuje doba prístupu objednávateľa. Nefunkčnosť stránky však nie je dôvod na vrátenie alikvotnej časti kúpnej ceny.

4. Podmienky používania stránky

4.1 Objednávateľ/kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že poskytované informácie majú informatívny charakter a nie sú spracovávané a prezentované ako informácie na mieru pre konkrétneho užívateľa ale pre širokú verejnosť. Zároveň berie na vedomie, že poskytovateľ nezaručuje, že každý užívateľ pri uplatňovaní jeho rád, dosiahne želaný výsledok, nakoľko výsledok ovplyvňuje aj rýchlosť reakcie, geografická poloha, kurzové rozdiely, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť a nemá na to dosah. Preto pokiaľ objednávateľ/kupujúci nedosiahne želaného výsledku, nie je to dôvod na vrátenie kúpnej ceny.

4.2 Ak nie je uvedené inak, celý text a ostatné informácie na tejto webovej stránke alebo na FB stránke predávajúceho sú duševným vlastníctvom poskytovateľa.

4.3 Na stránke je dovolené sledovať zverejnené videá a sťahovať elektronické publikácie (ebooky) pokiaľ sú zadarmo alebo si ich objednávateľ/kupujúci zakúpil.

4.4 Nie je dovolené poskytovať prístupové heslo tretím osobám, ktoré si prístup nezakúpili. Za týmto účelom si poskytovateľ vyhradzuje právo kontrolovať IP adresy kupujúcich. Pokiaľ zistí porušenie tohto pravidla, má právo zrušiť prístup k databáze bez nároku na vrátenie kúpnej ceny. 

4.5 Nie je dovolené publikovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, videá alebo články z tejto stránky na internete (na ľubovoľnej webovej stránke, na stránkach na zdieľanie súborov, na stránkach na zdieľanie videí či na sociálnej sieti).

Ďalej nie je dovolené:

  • Poskytovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky prostredníctvom softvérovej aplikácie alebo ako súčasť softvérovej aplikácie (ani nahrávať takéto materiály na server, aby sa dali využiť pomocou softvérovej aplikácie).
  • Reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, rozširovať alebo inak používať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky na komerčné účely alebo za peniaze (aj keď to nezahŕňa zisk).
  • Vytvárať a šíriť akékoľvek softvérové aplikácie, nástroje alebo techniky na zber, kopírovanie, sťahovanie, extrahovanie [extraction], zhromažďovanie [harvesting] a scrapovanie [scraping] dát, HTML stránok, obrázkov alebo textu z tejto webovej stránky. (Netýka sa to voľne šíriteľných, nekomerčných aplikácií určených na sťahovanie elektronických súborov, ako sú EPUB, PDF, MP3 a MP4, z verejnej časti tejto stránky.)
  • Zneužívať stránky alebo ich funkcie, ako napríklad narušovať dostupnosť stránok alebo pristupovať na stránky či používať ich funkcie využitím metód, ktoré nie sú priamo poskytnuté na stránkach.
  • Používať tieto stránky spôsobom, ktorý stránky poškodí alebo by mohol spôsobiť ich poškodenie, narušenie ich dostupnosti alebo obmedzenie či znemožnenie prístupu na ne; používať stránky spôsobom, ktorý je v nejakom ohľade pochybný, nelegálny, podvodný alebo škodlivý alebo ktorý je spojený s nejakým pochybným, nelegálnym, podvodným či škodlivým zámerom alebo činnosťou.
  • Použiť stránky alebo obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text či videá na akékoľvek obchodné účely.

4.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo možnosti vylúčenia klienta zo skupiny, ak by došlo k porušeniu poskytovania tipov tretej strane. 

5. Storno podmienky

5.1 Kupujúci získa prístup k databáze okamihom pripísania kúpnej ceny na účet poskytovateľa. Pokiaľ odstúpi od zmluvy, má právo na vrátenie len alikvotnej časti kúpnej ceny za dobu po ktorú nevyužíval časový rozsah poskytnutej služby. 

5.2 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa Kupujúci musí preukázať dokladom o zaplatení tovaru. Po platnom odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti kupujúcemu časť platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy do 14 dní od uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

5.3 V zmysle § 7 ods. 6 z.č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Zodpovednosť za obsah webových stránok

6.1 Webová stránka kurzovyporadca.sk a jej obsah patriaca alebo spravovaná poskytovateľom môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.  Poskytovateľ nezodpovedá za chyby v zobrazení predávanej služby alebo v jej popise.

7. Poskytovanie informácii

7.1 Poskytovateľ môže na základe objednávky klienta poskytnúť analýzu zápasov, hráčov, predpokladaného výsledku, kurzu a podobne.  

7.2 Poskytovanie analýz kurzu na zápasy nie je poskytovaním investičné poradenstvo. Samotné investičné rozhodnutie klienta a stávka na konkrétny zápas alebo jeho časť je jeho individuálnym a slobodným rozhodnutím.

7.3 Poskytovateľ je povinný poskytnúť klientovi dôležité informácie súvisiace s obchodom. Poskytovateľ však nie je oprávnený ani autorizovaný poskytovať klientovi investičné, daňové, právne a obchodné poradenstvo v súvislosti so stávkovaním.

7.4 Poskytovateľ nesmie pri svojej činnosti používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii stávkovania. Klient je povinný sledovať oznamy poskytovateľa uverejňované na FB skupine alebo skupine cez aplikáciu TELEGRAM. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo straty klienta spôsobené v dôsledku skutočnosti, ktorú poskytovateľ riadne oznámil na svojej internetovej stránke, avšak klient sa s ňou neoboznámil.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že napriek tomu, že komunikácia medzi zmluvnými stranami, ako aj poskytovanie informácií klientovi sa uskutočňuje prostredníctvom internetovej stránky (trvanlivého média), môžu zmluvné strany využívať aj formy poskytovania informácií prostredníctvom iných druhov trvanlivých médií : a) elektronická pošta, b) chat 

7.6 Klient je povinný bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň, oznámiť poskytovateľovi každú zmenu svojej elektronickej adresy a telefónneho čísla. V prípade neoznámenia uvedených zmien nesie všetky riziká a škody s tým spojené. Poskytovateľ nie je povinný vyhľadávať iný telefonický alebo e-mailový kontakt na klienta, pokiaľ klient nie je dosiahnuteľný na svojom aktuálnom telefónom čísle alebo e-mailovej adrese, ktoré boli poskytovateľovi oznámené naposledy. Klient je ďalej povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu svojich ostatných osobných údajov, pričom nedodržanie tejto povinnosti ide na jeho ťarchu.

8. Informácie o rizikách stávkovania

8.1 Poskytovateľ výslovne upozorňuje klienta na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace so stávkovaním a to, že to je vysoko riziková činnosť nezaručujúca výhru a teda zisk.  Klient uznáva tieto riziká, ako aj skutočnosť, že tieto riziká môžu mať pre neho za následok finančné nevýhody a straty.

8.2 Klient výslovne uznáva, že straty dosiahnuté pri obchodovaní znáša v plnom rozsahu sám a poskytovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť, okrem prípadu, keď strata bola spôsobená porušením povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Klient podpisom Zmluvy potvrdzuje, že má dostatočné finančné možnosti na to, aby prijal a znášal riziká súvisiace so stávkovaním, ktoré robí na svoje riziko a zodpovednosť, nakoľko spoločnosť poskytuje len tipy, neumožňuje stávkovanie a teda nevypláca ani prípadne výnosy z výhier. V prípade straty bude klient čeliť   akýmkoľvek stratám vzniknutým v súvislosti s týmto obchodovaním.

8.3 Informácie alebo materiály, ktoré poskytovateľ poskytuje klientovi v žiadnom prípade nepredstavujú odporúčanie alebo navádzanie zo strany poskytovateľa na stávkovanie, iba umožňuje získať viac informácii a prehľad v jednotlivých zápasoch.  Rozhodnutie klienta o stávke je jeho individuálnym, slobodným a vážnym rozhodnutím, za ktoré poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá.

8.4 Napriek tomu, že informácie poskytované poskytovateľom na jeho internetovej stránke pochádzajú z dôveryhodných zdrojov, spoliehanie sa na tipy a rady a iné informácie je na vlastné riziko klienta.  Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za straty, ktoré klient utrpel využívaním týchto informácií pri stávkovaní. Neexistuje žiadna záruka nijakého druhu, výslovná alebo implikovaná, týkajúca sa informácií, ktoré má klient k dispozícii od poskytovateľa, najmä pokiaľ ide o záruku absolútnej vhodnosti pre jednotlivé zápasy alebo turnaje z hľadiska kladného výnosu.

8.5 Stávkovanie nie je vhodné pre klienta s obmedzenými finančnými prostriedkami, obmedzenými skúsenosťami a pre klienta s nízkou toleranciou rizika.  Predovšetkým by však klient nemal financovať tipovanie z dôchodkového sporenia, študentských pôžičiek, druhotných hypoték, núdzových prostriedkov, prostriedkov odložených za účelom vzdelávania alebo vlastníctva bytu alebo domu, alebo z prostriedkov, potrebných na znášanie životných nákladov. 

8.6 Poskytovateľ nezodpovedá klientovi za škody spôsobené vis maior. Za vyššiu moc sa považujú napríklad všetky softwarové vady a počítačové vírusy (známe alebo ešte neobjavené) v použitých programoch tretích strán nutných na plnenie diela (operačný systém používaný klientom alebo poskytovateľom a jeho neoddeliteľné súčasti), fyzické podmienky prevádzky (napr. výpadok elektrického prúdu, výpadok telekomunikačnej linky, výpadok komunikačnej linky zabezpečujúcej dátovú komunikáciu s brokerom, blesk, povodeň, živelná pohroma a podobne). Prípadom vyššej moci sa rozumie na vôli poskytovateľa nezávislá, neprekonateľná a nepredvídateľná udalosť, ktorú právne predpisy a súdna judikatúra považujú za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (t.j. prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle poskytovateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase záväzku túto prekážku predvídal v súlade s § 374 Obchodného zákonníka), a ktorá poskytovateľovi z časti alebo celkom bráni plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

8.7 Poskytovateľ zároveň nezodpovedá za nekvalitnú funkčnosť resp. nefunkčnosť softwarového a hardwarového či systémového vybavenia na strane klienta, za vírusy ani za prerušenie, nedostupnosť, nefunkčnosť alebo akékoľvek zlyhanie internetového pripojenia a/alebo komunikačných liniek a iné nedostatky v prenose dát ku klientovi cez komunikačné linky.

8.8 Úspešnosť ponúkaných služieb predávajúci NEGARANTUJE (pri tomto druhu podnikania to nie je možné), úspešnosť uvedená na webe je uvedená z dlhodobého hľadiska (celkový čas, ktorý fungujeme). Predávajúci však poskytuje GARANCIU SPOKOJNOSTI. Pod pojmom GARANCIA SPOKOJNOSTI myslíme to, že pokiaľ nevytvoríme klientovi zisk 3 jednotky (3 vklady na tip) za zakúpené obdobie, tak ponúkame ďalšie “členstvo” úplne zdarma (zdarma ponúkame službu, ktorú si klient zakúpil) a to iba v prípade, že nás o to sám klient požiada (v prípade, že má záujem).

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrianftacik@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Oznámenia a správy voči Poskytovateľovi je kupujúci povinní robiť písomne​​. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

10.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

10.3. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Poskytovateľ  vyhradzuje nárok.

10.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb vytvorené pred ich účinnosťou.

V Ružomberku, dňa 5.8.2021